Arameer/syrianer eller assyrier/syrianer?

Av: David Dag

Jag tänkte att i denna artikel gå in på ämnet ”kompromiss benämningen” även kallad ”slash-indentiteten”och vilken av dessa som är bäst för oss som folkgrupp i synnerhet här i Sverige? Är det ”arameer/syrianer” eller ”assyrier/syrianer”? Varför är det viktigt att markera vart vi står i detta ämne?:

När vi idag läser artiklar om vårt folk i massmedia i olika tidningar i Sverige så ser vi att vi betecknas lite olika beroende på vem intervjun har gjorts med och vilken ”ideologi” han/hon står för, men samtidigt måste vi även komma ihåg en sak att tex när en person uttalar sig i artikeln direkt så säger personen antingen enbart ”syrianer” eller ”assyrier” eller ”assyrier/syrianer”. Men i resten av artikeln använder självaste journalisten oftast termen ”assyrier/syrianer” (dock inte allitd). Hur kommer det sig?

Kära läsare anledningen till att majoriteten av journalisterna skriver ”assyrier/syrianer” beror på det inflytande som den assyriska rörelsen och dess institutioner och organisationer  - i både Sverige och i utlandet - har haft på bla det svenska samhället de senaste 30 åren.

Det är de facto den assyriska rörelsen som myntat denna kompromissbenämning dvs slash-identiteten. Hur kan man tolka denna slash-identitet som läsare?

  • Att dagens assyrier och syrianer är samma folk i modern tid.
  • Att den assyriska rörelsen representerar även de som står för arameisk/syriansk identitet med eller utan den arameiska/syrianska rörelsens eget samtycke.
  • Att arameer/syrianer är assyrier ur historiskt perspektiv dvs ättlingar till forna assyrierna och deras antika imperium.
  • Att det med ”ansiktet utåt” inte existerar någon klyfta falangerna/ideologierna emellan (trotts att det de facto existerar en klyfta mellan oss, dvs som om tex både syrianska och assyriska riksförbunden i Sverige kommit överens om denna kompromiss gemensamt genom en överenskommelse riksförbunden emellan)
  • Att arameer/syrianer underkastat sig den assyriska rörelsen och dess organisationer, institutioner, förbund, föreningar etc.

Jag vill här säga till den assyriska falangen att arameer/syrianer inte kommer eller har planer på att underkasta sig den assyriska rörelsen överhuvutaget. Arameiska/syrianska rörelsen förkastar självaste tanken på att förankra sig historiskt eller ens politiskt och ideologiskt med de forna assyrierna och deras imperium. Den arameiska/syrianska rörelsen och dess ideologi förkastar även tanken på att ens våra nestorianska bröder och systrar skulle vara assyrier. (OBS nestorianerna kallade sig själv för Suryaye och Aramaye synonymt innan den assyriska rörelsen grundades i slutet av 1800-talet. Fram till 1920-talet fanns det från majoriteten av nestorianernas sida protester mot den ”assyriska identiteten”och ideologin från början men så småningom började de flesta att acceptera den politiserade benämningen som en elitminoritet stod bakom. Deras kyrka hette först ”Österns kyrka”, sen även ”öst-syriska kyrkan” men 1976 tog deras nuvarande patriark Mar Khananya IV Dinkha (Mor Hananyo IV Denho) i Chicago beslutet att officiellt byta namnet till ”Österns assyriska kyrka”.)

Det existerar inte någon oavbruten ”assyrisk tradition” i den gemensamma litteraturen på det gemensamma språket edessensk arameiska dvs klassisk syriska (kthobonoyo). Kort och gott det finns inget i vår egen arameisk-språkiga litteratur som bevisar att vi haft ett kontinuerligt assyriskt nationalmedvetande från 300-talet fram till 1800 och 1900-talet.

Den fabricerade benämningen ”assyrier/syrianer” är kort och gott en medveteten politisk strategi som den assyriska rörelsen myntat i syfte att dels representera folket som helhet och för att använda arameerna/syrianerna som marionetter i sitt assyriskt politiserade schack-bräde.

Namnkonfliktens historia i Sverige

Först anklagar den assyriska falangen arameerna/syrianerna för att termen ”syrianer” inte existerade förrän på 1980-talet i det svenska ordförådet, men samtidigt pga av att den är ett etablerat faktum kände de att de ändå måste ta med den i sin självuppfunna slash-idenitet.

Den assyriska falangen använder argumentet att ”eftersom den svenska termen assyrier etablerades före den svenska termen syrianer; så är vi alla per automatik assyrier”.

Det ligger en smula sanning i denna ”vinklade sanning”. Men det de säger är långt ifrån hela sanningen. Termen assyrier var först en benämning man enbart hittade i historieböcker och skolböckerna i ämnet historia. Men år 1967 då de första arameerna/syrianerna anlände till Sverige från Libanon så fanns det ett fåtal individer (en elit) från Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO); en av dessa är den pro-assyriska nestorianen Simon Badawi som spelade en avgörande roll för propagerandet av den assyriska benämningen i svensk massmedia. Faktum är att att den assyriska rörelsen strärktes i Sverige genom några pro-assyriska personer från "den assyriska eliten" som senare kom till Sverige från Tyskland. 

År 1974 etablerades en förening i Södertälje-stadsdelen Ronna. Denna förening hade en tvåspråkig skylt – på svenska och arameiska (syriska).

På svenska skrev man ”assyriska föreningen” och på arameiska ”Hudro Suryoyo”. Senare ändrade man även namnet på arameiska till ”hudro othuroyo”. Man tog även in bla bevingade tjurar sk lammasu (gjorda av trä eller sten)  in i föreningslokakalen. Dessa kastades ut pga av protester av de som först trodde att termen assyrier var den korrekta översättningen av termen Suryoye och sedan började dessa protesterande vakna till nationalistiskt.

Simon Badawi är mannen bakom återupplivandet av termen assyrier från historisk till politisk benämning i Sverige (detta erkänner personer från den assyriska falangen själva att han skalegat bakom det).

Innan en enda person av vårt folk satte sin fot i sverige 1967 så kallades vi varken för syrianer eller assyrier i svenska böcker. Här kan jag nämna en bok skriven 1920 av L.E. Högberg med titeln ”Bland Persiens Mohammedaner”. Där betecknar författaren vårt folk som Syrier.

Detta kan man läsa i bokens förord:

I det följande gives den missionsintresserade allmänheten några kyrkohistoriska data och händelser, drag ur folklivet och missionsverksamheten samt resebilder, hämtade från min verksamhet i Persien och Armenien, och slutligen en skildring av det blodsdop, som syrier och armenier under världskriget fått genomgå.”

Läser man vidare i boken ser man att författaren använder termen Syrier både för syrisk ortodoxa och för att beteckna nestorianer.

Men det finns tyvärr ett problem att kalla sig Syrier idag och det är att Arabrepubliken Syriens invånare som helhet har patent på termen Syrier idag.

Men än idag kallar vi  Mor Afrem Suryoyo för ”S:t Efraim Syriern” (306-373).

När jag ändå är inne på Mor Afrem kan jag även nämna att som kristen och son till kristna föräldrar så använde han enbart termen Oromoyo och Oromoye både för språket och för att beteckna folket (utan någon form av hedniskt klang till ordet).

ܡܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܡܝܐ ܐܦ ܡܢ ܥܝܪ̈ܐ 

"From Hebrews and Arameans, and also from the Watchers: to You be praise and through You to Your Father, be also glory!"

(The Nisibene Hymns, Nicene and Post-Nicene Fathers, Series II, Vol. XIII, translated by Rev. J.T. Sarsfield Stopford, B.A., Hymn 67., no.20.)

 

Hymn for virgins:

ܫܒܚܘܗܝ ܒܣܘ̇ܟܝܗܘܢ ܐܪ̈ܡܝܐ

"The Arameans praised him with their branches."


(Edmund Beck, ed., Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Virginitate, Louvain, 1962, CSCO Syr 223, p. 64)

 

Against Bardaisan's "Domnus": 

 

ܟܕ ܡܬܪܓܫ ܒܪܥܝܢܐ ܓܘܚܟ̣ܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܢܦܫܗ ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܘܝܘܢܝ̈ܐ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ

"But the Philosopher of the Arameans (i.e. Bardaisan) made himself a laughing-stock among Arameans and Greeks"


(S.Ephraim's Prose Refutations of Mani, Marcion and Bardaisan. Transcribed from the Palimpsest British Museum Add. 14623 by the late C. W. MITCHELL, M.A., C.F., volume 2 (1921) pp.7)


[note: the translator rendered twice "Arameans" as "Syrians" here, see therefore the syriac text]

 

Discourse to Hypatius IV:

...ܐܝܟ̣ ܕܟܬܝܒ ܒܐܪܡܝܐ

"They have combined and made from the word 'man,' as it is written in the Aramaic (the explanation) that this (word) refers to a (single) man, that is the Primal Man, the Father of the Five Shining Ones whom they call Ziwane (the Bright Ones)."

(S. Ephraim's Prose Refutations of Mani, Marcion and Bardaisan. Transcribed from the Palimpsest British Museum  Add. 14623 by C. W. MITCHELL, M.A., volume 1 (1912), p. 122)


[note: Mitchell rendered "Aramaic" as "Syriac" here, see therefore the original syriac text, where it is "Aramaic"]

Termen Suryoyo hade inte fått fäste än i vår egen litteratur förrän på 400-talet av bla Rabbula av Edessas (Rabbula d-Urhoy) lärjunge. Hans okände lärjunge använde termen suryoyo i en biografi som han skrev om sin lärare.

 

ܦܫܩ ܕܝܢ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ 

(He) translated the New Testament from Greek to Syriac

(Pulished by the Chaldean Catholic priest Paul Bedjan in Acta Martyrum et sanctorum syriace , Vol IV, Paris 1894, page 410)

ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܶܬ ܐܓܪ̈ܢ ܕܟܬܰܒ ܠܟܗܢܶܐ ܘܠܡܠܟܶܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܶܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܶܐ܇ ܥܡܠܢܢ ܚܢܢ ܕܢܦܫܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ

He wrote 46 letters to preasts , kings, leaders, and monks, we worked on translating them from greek to syriac.

(Published by the Chaldean Catholic priest Paul Bedjan in Acta Martyrum et sanctorum syriace , Vol IV, Paris 1894, page 440)

PS This is one of the first sources when the greek exonym Surioi enters the Edessan Aramaic (Syriac) vocabulary as Suryoyo.

Termen suryoyo är en grekisk exonym benämning som pga av att vi levde under öst-romerska bysantinska riket (vars officiella språk var grekiska) så var bara en tidsfråga när termen suryoyo fick fäste i vårt eget språk via grekiskan. Den blev så småningom etablerad och användes synonymt med termen Oromoyo och till slut blev termen Suryoyo primär medan Oromoyo blev sekundär. Det är just pga av att termen Oromoye blev sekundär och Suryoyo primär som de mer fanatiska personerna tillhörande den assyriska falangen ser termen Oromoye som artfrämmande.

Man kan se denna synonymitet hos Johannes Rufus från 400/500-talet e.kr som skrev en biografi om helgonet Mor Abhais liv (en asketisk munk av Nicea)

(Syriac Manuscripts from the Vatican Library; Volume 1, VatSyr 37: Life of St. Abhai, Bishop of Nicea. Fol. 157a-157b)

 

"They were instructed in both of the writings: in this Aramaic writing that is named Syriac and also in the Greek writing that is called Roman [...]

For at that time those who were instructed in wisdom were learning this Aramaic writing, namely Syriac, because it was the language of those who dwell in ܿBeth Nahrin from the beginning. After the Flood that was in the days of Noah the Arameans dwelled in Beth Nahrin [...]

Many of the sons of Aram were instructed in the Greek writing."

(Syriac Manuscripts from the Vatican Library; Volume 1, VatSyr 37: Life of St. Abhai, Bishop of Nicea. Fol. 157a-157b)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det fanns en ”Arameiska föreningen” etablerad 1980 i stadsdelen Brunnsäng i Södertälje men den höll tyvärr inte länge.

Syrianska riksförbundet hette först ”Suryoyo Riksförbundet”. Mellan 1977 och 1980 togs ett steg att utveckla svenska termen syrianer eftersom termen inte existerade i det svenska ordförådet ännu. Därmed kom den att senare döpas om till Syrianska Riksförbundet såsom vi känner till den idag. Riksförbundets gamla namn kan bevisligen hittas än idag för den som har de första numren som Bahro Suryoyo publicerade första året 1979.

Syrianska FC grundades 1977 men hette först Suryoyo BK innan den bytte namn till Syrianska FC. Detta kan man läsa på lagets egen hemsida.

 

Här kan även insjutas att en förening etablerats 1979 i Trollhättan under namnet "Suryoyo Föreningen" (faktum är att den fortfarande har samma namn än idag; man bytte aldrig namn på den)

 

Den myntades för att passa in på det arabiska språkets parellella skillnad på ”suri” och ”suryani” och turkiskans ”suriyeler” och ”Suryaniler” parallellt därmed Syrier och Syrianer.

Jag vill informera läsarna också om att den assyriska falangen även på det egna språket kallar sig suryoye och språket suryoyo men sätter likhetstecken mellan suryoyo och othuroyo. På turkiska brukar de liksom arameer/syrianer bruka termen suryaniler och arabiska suryani men skillnaden är att de av sina egna politiska skäl väljer att översätta dessa former i de västerländska europeiska språken som ”assyrier” och ”assyriska.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Frågan är räcker det att skriva enbart ”syrianer” idag eller måste vi inkludera termen ”arameer” i formuleringen ”arameer/syrianer”, och isåfall varför?

Personligen anser jag att den svenska nomenklaturen ”syrianer” inte räcker till idag eftersom den misstolkas och används fel i olika sammanhang. Man ser detta gång på gång i svensk massmedia.

Detta fick mig att tänka på den gång jag satt framför TVn för några år sedan och bläddrade mellan olika tv-kanaler så ser jag på tv-kanalen Eurosport att en tungviktare som var en muslimsk arab från Syrien som hette Muhammad i förnamn och att denne av svenska kommentatorerna kallas för ”Den Syrianske tungviktaren Mohammed” istället för ”Den Syriske tungviktaren Mohammed”. Det finns andra exempel på missbruk av termen syrianer bla relaterade till muslimska hedersmord i Syrien etc för att nämna några av dessa ”misstag”. Och gång på gång så måste man skicka kritik till olika tidningar pga av detta och meddela de och förklara skillnaden mellan termen syrier och syrianer.

Det positiva när det gäller bla Bahro Suryoyo och Bahro.nu att man oftast ser termen ”arameer/syrianer” och även "arameer (syrianer)" men ibland dyker det upp artiklar där det enbart står ”syrianer”. Jag anser och rekomenderar att man måste ha ett redaktionsmöte där man kräver av alla som skriver artiklar att använda ”arameer/syrianer” eller "arameer (syrianer)" istället för enbart ”syrianer”.

Annars kommer svenskarna bla att tänka varför står det ”arameer/syrianer” eller "arameer (syrianer)"  i denna artikel medan det enbart står ”syrianer” den andra artikeln.

Frukten av den arameiska benämningens säd

Nu på senaste åren ser man frukten av det arameiska namnet som såtts i bla SAAF (Syrianska Arameiska Akademiker Förbundet), SUF har bytt namn till SAUF (Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet), och SUA (Syriac Universal Alliance) använder officiellt termen ”Arameans” i sina artiklar, rapporter mm idag Trotts att man har inte ändrat namnet till ASUA eller SAUA det borde de sikta på i framtiden från SUAs sida.

Det finns sedan 1988 två st ”Arameiska Demokratiska Organisationen” i världen en av de i Södertälje i Sverige och den andra i Libanon.

Personligen föredrar jag enbart termen att termen Suryoye ska översättas som Arameer . Men det är som sagt min egen åsikt.  Termen syrianer är idag de facto ett etablerat faktum i Sverige och det går kanske inte att undvika den helt idag eftersom den fastnat i det svenska medvetandet.

Vissa har sagt att om vi enbart säger Arameer kommer folk att tro att vi är indo-europeiska Armenier från Armenien (trotts att vi syftar på de semitiska arameerna). Och om vi enbart säger syrianer kommer folk tro att vi är muslimska araber från Syrien (pga av okunskap från svenskarnas sida).

De som sagt detta tycker att för att undvika den här typen av förvirring så krävs det att kombinera termen i en arameisk/syrianskt-utvecklad slash-identitet nämligen ”arameer/syrianer”.

Faktum är att man kan slå flera flugor i en smäll genom termen ”arameer/syrianer” dels markerar man vad vi är för folk, och dels så lever vårt arameiska namn vidare med oss från generation till generation till tidernas ände vart vi än rör oss, ( dvs. om vi praktiserar detta kontinuerligt var vi än befinner oss)

 Det finns de av oss som säger ”vi var arameer i historien, men idag är vi syrianer”.

Till de av oss som tänker i dessa tankebanor vill jag säga, att vi än idag är arameer och måste visa det i vår praxis.

Termen Arameer är mest populär i Tyskland där majoriteten kallar sig Araméer i vardagslivet på tyska medan en minoritet kallar sig för Assyrier.

Tyska folket känner vårt folk som Arameer till skillnad från Sverige. Där har vi bla FASD (Federation der Aramäer Suryoye Deutschland). Det Arameiska namnet är även populärt i Holland speciellt bland den nya generationen ungdomar; tex så finns det en förening i Enschede under namnet Platform Aram, och även en organisation för mänsliga rätigheter som heter ”Arameiska rörelsen för Mänskliga rättigheter” (Zaw’o Oromoyo L-Zedqe Noshoye), Aram-nahrin (Aram-naharaim) som är en liknande organisation och FSANL  (Federatie Suryoye Aramese Nederland), och numera även ett nyetablerat fortbollslag som heter FC Aramea Enschede.

I Belgien heter riksförbundet F.A.B . - Fédération des Araméens (Syriaques) de Belgique

för att enbart bara nämna ett axplock.

 Dels tycker jag att man på något sätt ska göra denna slash-identitet officiell här i Sverige för att slippa att detta ”missbruk” av termen syrianer och den assyrisk myntade ”assyrier/syrianer”, som jag nämnde tidigare.

 Frågan är: kan man skriva en motion till Sveriges riksdag där man kan kräva detta.?

 Det är dags för våra organisationer att ta ställning och göra något åt saken. Vi kan inte längre vara passiva i att driva frågan. Vi måste ta ställning och det snarast möjligt annars så visar vi att inget annat än att vi accepterar den assyriska falangens myntade slash-identitet ”assyrier/syrianer”. Detta betyder att vi i deras ögon och i det svenska samhällets ögon accepterat att vi är assyrier.

 i kan inte längre säga bara för att vi inte vill förarga några släktingar som vi har inom den assyriska falangen så måste vi accepterara deras krav. Nej vi får inte låta oss styras av ”khale u kharz känslorna”. Dessutom finns det personer inom vårt folk som påstår sig vara ”neutrala”. Dessa är inget annat än lögnare.  Ingen är neutral idag, alla har en ”dold agenda” till att man påstår sig vara neutral. Jag talar av den erfarenhet jag haft med dessa sk ”neutrala” personer. De är oftast inget annat än vargar i fårkläder som oftast är ”assyriskt orienterade” av sig.

Bröder och systrar vi måste återigen göra något åt saken. Tar vi detta steg och implementerar termen ”arameer/syrianer” offciellt i Sverige då har vi visat offciellt att vi inte accepterar det ”assyriska maktspelet” Och att vi vägrar dansa till deras pipa.